OXYCHLORINE a Nemocnice

Analýza

účinnosti biocidného roztoku OXYCHLORINE pri použití in-vitro proti hubám, ktoré sú často detekované v nemocničných infekciách


 

Huby sú faktorom, ktorý spôsobuje nemocničné infekcie, ale stále sa nepovažujú za prvotnú príčinu. Ich význam sa však postupne zvyšuje, pretože patria medzi často zistené mikroorganizmy. Naším cieľom bolo zistiť in-vitro účinnosť biocidu OXYCHLORINE proti rozličným druhom plesní a kvasiniek, proti kvasinkovým hubám a plesňovým hubám v rôznych koncentráciách a pri rôznych dobách pôsobenia, izolovaných z klinických vzoriek pomocou testovacej metódy kvalitatívnej suspenzie. Ako nositeľ bol použitý dextrózový agar Sabouraud a ako neutralizátor Dey-Engley Neutralizing broth (Sigma-Aldrich, USA). Výsledky – OXYCHLORINE bol efektívny proti všetkým kvasniciam použitým v štúdii, proti Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida globrata, Candida krusei, Candida lusitaniaea, Trichisporon spp. a plesniam: Aspegillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger v koncentráciách 1/1, 1/2, 1/5, 1/10 pri pôsobení po dobu 1 minúty ako aj pri iných testovaných dobách pôsobenia.

Na základe výsledkov, ktoré boli uvedenou analýzou získané, je preukázané, že biocidný roztok OXYCHLORINE je  prírodným dezinfektantom, použiteľným v prípade nemocničných infekcií.

V posledných 25 až 30 rokoch sa výrazne zvýšil výskyt nemocničných infekcií spôsobených hubami (huby najčastejšie spôsobujúce infekcie sú: Candida albicans a ďalšie druhy húb rodov CandidaAspergillus). Nemocničné infekcie môžu byť endogénne, ako aj exogénne. Teraz už vieme, že zlyhanie dezinfekcie môže viesť k zvýšeniu výdavkov na liečbu, a dokonca aj k chorobnosti či úmrtnosti pacientov, taktiež môže neúspešná dezinfekcia viesť k tomu, že si mikroorganizmy vytvoria rezistenciu.

Pri výbere dezinfektantov sa prihliada na spektrum účinnosti dezinfektantu, vhodnosť pre cieľovú oblasť, dobu pôsobenia, prípadný negatívny vplyv na životné prostredie, potrebné vybavenie a náklady. Avšak, na dezinfekciu sa používajú látky a chemikálie, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie ľudí (zamestnanci pracujúci v priestoroch, kde sa tieto produkty použili a pre pacienti, ktorí sa dotýkajú zariadenia a povrchov, kde sa tieto látky použili na dezinfekciu) a životné prostredie, a to kvôli svojim fyzikálno-chemickým vlastnostiam. Po použití tieto chemické látky predstavujú toxický odpad, ktorého sa treba zbaviť. Viaceré štúdie sa realizovali so zameraním na všetky tieto nevýhody a ich cieľom bolo priniesť vhodné, lacné, ľahko aplikovateľné a spoľahlivé dezinfekčné prostriedky, použiteľné namiesto bežných dezinfektantov používaných v nemocniciach.

Aplikácia roztoku OXYCHLORINE má viacero výhod: nie je toxická, vyžaduje relatívne nízke náklady, je neškodná pre ľudské tkanivá a bezpečná pre pacientov a personál. Tento roztok sa používa na dezinfekciu a sterilizáciu kvôli širokému spektru účinkov proti mikroorganizmom – vykazuje vysoký stupeň antimikrobiálnej aktivity a silný oxidačný potenciál. Rýchlo ničí baktérie, vírusy, huby a parazity a môže sa používať na dezinfekciu pevných povrchov a vodných systémov.

Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať in-vitro aktivitu biocidného roztoku OXYCHORINE proti rôznym plesniam a kvasinkám pri rôznych koncentráciách.


 

        Výsledky

Tabuľka č. 1 – Účinky roztoku OXYCHLORINE na rast kvasníc


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

(-) – rast nebol spozorovaný; (+) – rast bol spozorovaný

Absencia rastu znamená, že dezinfektant bol fungicídne účinný.


 

Tabuľka č. 2 – Účinky roztoku OXYCHLORINE na rast plesní

(-) – rast nebol spozorovaný; (+) – rast bol spozorovaný

Absencia rastu znamená, že dezinfektant bol fungicídne účinný.


 

Záver

Biocidný roztok OXYCHLORINE je vhodné aplikovať vo viacerých odvetviach. Existuje mnoho medzinárodných štúdií o účinnosti tohto roztoku. Avšak táto štúdia je jednou z mála tých, ktoré sa zameriavajú na zistenie účinnosti roztoku proti hubám spôsobujúcim nemocničné infekcie. Táto štúdia preukázala, že OXYCHLORINE je fungicídne účinný v krátkom čase.

V posledných rokoch sa výrazne zvýšil výskyt rodu Candida a je na štvrtom mieste spomedzi všetkých agentov, spôsobujúcich nemocničné infekcie (8 – 10 %). Najbežnejšie izolovaným patogénom je C. albicans (59,8%), nasledovaný ďalšími druhmi rodu Candida (18,6%) a Aspergillus (1,3 %). Citlivosť húb, izolovaných z rôznych nemocničných prostredí na často používané dezinfekčné prostriedky, sa odlišuje v závislosti od rôzne vyvinutej odolnosti. Preto je vhodné voliť rôzne dezinfektanty pre rôzne nemocnice, na základe účinnosti proti konkrétnym mikroorganizmom.

V tejto štúdii je preukázaná účinnosť biocidného roztoku OXYCHLORINE v koncentráciách 1/1, 1/2 a 1/10 proti všetkým kvasniciam a plesniam. Okrem toho bol tento biocid pri dobe pôsobenia 1 minúty v koncentrácii 1/20 účinný proti C. albicans, ktorá je najčastejšie izolovaným patogénom húb, vyskytujúcim sa v nemocniciach. Taktiež bol efektívny v koncentrácii 1/100 pri dobe pôsobenia 30 minút proti C. glabrata a pri dobe pôsobenia 10 minút proti A. flavus.

Na základe týchto výsledkov je možné konštatovať, že OXYCHLORINE je vhodné používať na dezinfekciu povrchov, aby sa tak predišlo nemocničným infekciám. Za veľmi pozoruhodný považujeme fakt, že OXYCHLORINE je účinný už po 1 minúte pôsobenia (v koncentráciách 1/1, 1/2 a 1/10).

Okrem toho má tento roztok mnoho výhod, roztok je netoxický a vysoko efektívny. V tomto roztoku sa nenachádza NaOH čo predstavuje jeden zo základných rozdielov medzi roztokom OXYCHLORINE a bielidlom.

OXYCHLORINE nespôsobuje na citlivých materiáloch koróziu. OXYCHLORINE a komerčne vyrábané bielidlá (napr. SAVO) sú si podobné. Ale bielidlo nie je, na rozdiel od roztoku OXYCHLORINE účinné voči Legionelle. Okrem toho stále narastá počet patogénov, ktoré si voči bielidlu vybudovali odolnosť. Každodenná aplikácia OXYCHLORINE po dobu viac ako 10 rokov dokázala, že mikroorganizmy si voči nej nevedia vybudovať odolnosť ani po dlhšej dobe. Okrem toho je preukázané, že bielidlo negatívne vplýva na ľudský organizmus.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *